Akty prawne

Statut szkoły oraz WSO

Szkolny Punkt Konsultacyjny

przy Ambasadzie RP w Moskwie

Bolszoj Tiszinskij pier. l 123557 Moskwa

tel.(0079231 17 01 fax: (0070) 95 231 17 02

 

 

 

 

STATUT

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

przy Ambasadzie RP w Moskwie

 

 

 

§1

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie został powołany na podstawie zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie.

 

§2.

               Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie - zwany dalej „SPK" -stanowi jednostkę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie

1.                  ORPEG jest organem sprawującym nadzór nad działalnością finansową i administracyjną SPK.

2.                  W skład SPK wchodzi:

a)                  szkoła podstawowa,

b)                 gimnazjum,

c)                  liceum ogólnokształcące.

3.                  Przy dokonywaniu obrotów finansowych oraz korespondencji występuje jednolita nazwa: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie.

4.                  Siedzibą SPK jest miasto Moskwa w Rosji.

 

 

§3

1.                  SPK  realizuje kształcenie uzupełniające w wybrane dni tygodnia.

2.                  Kształcenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 organizuje, koordynuje i nadzoruje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 

§4

1.                  SPK w ramach swojej działalności:

a)                  przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w kraju,

b)                 kształtuje świadomość narodową poczucie więzi z Polską oraz szacunek dla ojczystej tradycji i kultury,

c)                  wspiera przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży,

d)                 rozwija kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, zwłaszcza umiejętności ułatwiających przystosowanie do zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym,

e)                  propaguje wartości humanitarne, postawy tolerancji i umiejętności współżycia z innymi narodami,

f)                  w miarę możliwości pełni funkcje integracyjne w środowisku Polaków za granicą,

g)                  wspiera wychowawczą funkcje i zadania rodziny,

h)                 stwarza warunki umożliwiające realizację szeroko zakrojonej działalności pozalekcyjnej,

i)                   buduje poczucie tożsamości i bezpieczeństwa jako sposób eliminowania frustracji   stanowiącej poważne źródło agresji,

2.                  SPK zapewnienia bezpieczeństwo uczniom podczas lekcji i  zajęć pozalekcyjnych.

3.                  Cele i zadania wymienione w ustępie 1 realizują wszyscy nauczyciele.

 

§5

l.                    Organami SPK są:

a)                  Kierownik,

b)                 Rada Pedagogiczna,

c)                  Rada Rodziców,

d)                 Samorząd Uczniowski.

 

 

§6

1.                  Kierownik SPK:

a)                  kieruje działalnością SPK i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)                 sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)                  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju intelektualnego,

d)                 realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

e)                  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

2.                  Kierownik SPK jest przełożonym dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w SPK.

3.                  Kierownik SPK w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4.         Kierownik ustala plan dyżurów w czasie przerw, aby w pełni zagwarantować bezpieczeństwo przebywającym tam uczniom oraz nadzoruje ich realizację.

 

                                                                                     §7

1.                  W SPK działa Rada Pedagogiczna, której przewodniczącym jest kierownik SPK.

2.                  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

3.                  Decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

 

§8

1.                  W SPK działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów lub ich       opiekunów prawnych.

2.                  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zawierający w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz zasady prowadzenia wyborów do rad.

3.                  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Kierownika SPK z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4.                  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

                                                                 

                                                                                §9

1.                  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie SPK.

2.                  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.

3.                  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem SPK.

 

                                                                              §10

1.                  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.

2.                  W celu realizacji swoich statutowych zadań szkoła współpracuje z:

a)                   Ambasadą RP w Moskwie i innymi placówkami dyplomatycznymi Polski w Federacji Rosyjskiej,

b)                  Radą Rodziców,

c)                   polskimi instytucjami i firmami w Rosji,

d)                 dyrekcjami szkół rosyjskich, w których polscy uczniowie realizują obowiązek szkolny,

e)                  ze szkołami innych narodowości.

 

 

 

 

                                                                                    §11

1                    Rodzice mają prawo do:

a)                  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

b)                 znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)                  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)                 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 

§12

1.                  Szczegółowa organizacja pracy w szkole określona jest w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

2.                  Terminy rozpoczęcia i końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii ustala kierownik SPK na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

§13

1.                  W SPK mogą być organizowane zajęcia, które nie wynikają z obowiązkowego planu nauczania, jeśli są opłacane ze środków pozabudżetowych.

2.                  Organizację stałych (obowiązkowych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora ORPEG na wniosek kierownika SPK,  na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3.                   Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:

a)                  kształcenia zintegrowanego w klasach I - III szkoły podstawowej,

b)                 bloków przedmiotowych,

c)                  ścieżek edukacyjnych.

4.                  W klasach I-III szkoły podstawowej realizowane jest kształcenie zintegrowane. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, wyznaczone uzupełniającym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

§14

1.                  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.                  Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

 

§15

1.                  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz - w miarę możliwości - wiedzy o Polsce i jej regionach.

2.                  Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3.                  Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a)                  gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)                 korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

4.                  Godziny pracy biblioteki  ustalane są w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§16

1.                  Kierownika SPK  powołuje Minister Edukacji Narodowej.

2.                  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na zasadach ustalonych przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 

§17

1.                  Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

2.                  Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

3.                  Dyrektor i nauczyciele zobowiązani są reagować na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty.

 

§18

1.                  Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:

a)      organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

b)      dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

c)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

d)      bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

e)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

f)       doskonalenie umiejętności dydaktycznych i ponoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

§19

1.                  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału klasowego, a w szczególności:

a)                   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b)                 proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c)                  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

d)                 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.                  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

a)                  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)                 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,

rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,

c)                  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

d)                 utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

-              informowania o zachowaniu uczniów i postępach w nauce w zależności od potrzeb,

-               przekazywania na piśmie - w razie potrzeby, w tym przede wszystkim w punktach konsultacyjnych - zalecenia w sprawie pracy domowej,

e)                  wpisywania do dzienników informacji o znaczących sukcesach lub wyjątkowo nagannym postępowaniu uczniów, wyjaśniania przyczyny nieobecności uczniów.

3.                  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

 

§20

1.                  Nauczyciele mają obowiązek uprzedzania uczniów o pracach klasowych i całogodzinnych sprawdzianach z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. Zamierzenie przeprowadzenia pracy klasowej powinno zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

 

§21

1.                  Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw w trybie i na zasadach ustalonych przez kierownika SPK.

 

§22

1.                  Do szkoły przyjmuje się dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, które mogą spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki zgodnie z pełnym program nauczania lub uzupełniać wykształcenie w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum zgodnie z uzupełniającymi planami nauczania.

2.                  Do szkół mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

3.                  Podstawę przyjęcia do klas od drugiej wzwyż stanowi świadectwo ukończenia bezpośrednio niższej klasy szkoły polskiej (lub innej) lub - w wyjątkowych wypadkach za zgodą kierownika SPK po zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§23

1.                  Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać legitymację szkolną wystawioną przez ORPEG.

 

     §24

1.                  Integralną częścią wewnątrzszkolnych planów nauczania jest jednocześnie wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.

 

§25

1.                  Uczniowie mają prawo do:

a)                  podmiotowego i życzliwego traktowania ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

b)                 swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych, nie uwłacza niczyjej godności osobistej,

c)                  informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, zdawania egzaminu dojrzałości oraz odwołania się od oceny semestralnej lub rocznej,

d)                 wypożyczania posiadanych przez szkołę podręczników i zeszytów ćwiczeń na zasadach ustalonych przez radę pedagogiczną lub dyrektora Zespołu,

e)                  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz biblioteki,

f)                  wcześniejszej, przynajmniej o tydzień, informacji o terminie klasówki lub całogodzinnego sprawdzianu (z wyłączeniem krótkich sprawdzianów, kartkówek), przy czym w jednym dniu może być tylko jedna klasówka lub całogodzinny sprawdzian,

g)                  nie być pytanym przez trzy pierwsze dni po powrocie do szkoły, z materiału który uczeń opuścił z powodu nieobecność, jeżeli jego nieobecność wynosiła 7 dni i więcej,

h)                 nie być pytanym przez pierwszy dzień po powrocie do szkoły, jeżeli jego nieobecność była krótsza niż 7 dni, z materiału który uczeń opuścił z powodu nieobecność,

i)                   otrzymywania nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie na zasadach ustalonych przez radę pedagogiczną,

j)                   dodatkowej pomocy nauczyciela (zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału) i powtórnego - w uzgodnionym terminie - sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,

k)                 jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.

 

§26

1.                  W SPK funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania, który stanowi integralną cześć Statutu szkoły (załącznik nr 1).

2.                  Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od ocen klasyfikacyjnych. Sposoby i tryb odwoływania się od ocen zawarte są w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania".

 

§27

1.                  Uczniowie są zobowiązani do:

a)      systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

b)      przestrzegania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

d)      dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, w tym stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,

e)      napisania zaległych prac klasowych (z powodu nieobecności ucznia) w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu,

f)       uzupełnienia zaległego materiału z powodu nieobecności (w tym prac domowych) w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu,

g)      jeżeli uczeń wie, że będzie nieobecny (planowane wyjazdy, uroczystości rodzinne), powinien zatroszczyć się przed wyjazdem o materiał, który będzie omawiany podczas jego nieobecności u nauczycieli przedmiotowych,

h)      systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego i okazywania go do sprawdzenia na żądanie nauczyciela, chyba że nauczyciel przedmiotu postanowi inaczej,

i)        naprawienia uczynionej szkody materialnej,

j)        okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

k)      podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom kierownika SPK, Rady Pedagogicznej, nauczycieli.

2.                  Zabrania się używania telefonów komórkowych w czasie lekcji.

3.                  Za niewłaściwe zachowanie oraz naruszanie Statutu SPK uczeń może ponieść karę ustaloną przez nauczyciela lub Radę Pedagogiczną, z tym, że nie może to być kara naruszająca jego nietykalność lub godność osobistą.

4.                  Od kary wymierzonej przez nauczyciela uczeń może odwołać się do kierownika SPK.

5.                  Spory rozstrzyga się na zasadach wzajemnego poszanowania.

6.                  Spory między uczniami rozstrzygają wychowawcy klas.

7.                  Spory między uczniami, a pracownikami szkoły rozstrzygają wychowawcy klas.

8.                  Każda ze stron sporu może odwołać się od decyzji rozstrzygającej spór do kierownika SPK lub Rady Pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy klasy.

9.                  Spory między nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, rozstrzyga kierownik SPK. Spory i konflikty dotyczące ważnych interesów szkoły rozstrzygane będą w porozumieniu z Ambasadorem RP w Moskwie i ORPEG w Warszawie.

 

                                                                                    §28

1.         Nagradza się ucznia za:

a)        rzetelną naukę, stuprocentową obecność na zajęciach lekcyjnych i pracę
            społeczną (na rzecz klasy i szkoły),

b)       wzorową frekwencję,

c)      wybitne osiągnięcia (olimpiady przedmiotowe, konkursy),

d)     inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom.

2.         Rodzaje nagród:

a)      pochwała wychowawcy wobec uczniów danej klasy,

b)      list pochwalny wychowawcy dla rodziców,

c)      list pochwalny kierownika do rodziców,

d)      nagroda rzeczowa (książka, przybory szkolne itp.),

3.         Wniosek w sprawie przyznania nagrody mogą składać wychowawcy,
             nauczyciele przedmiotów.

 

                                                                             §29

1.         Uczeń ma prawo:

a)      zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

b)      właściwe zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

d)      opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

e)      swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

f)       sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

g)      powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

h)      rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

i)        odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),

j)        uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

k)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru       biblioteki,

l)        uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie SPK,

m)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

n)      odwołania się od oceny z przedmiotu w sytuacji i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

o)      noszenia jednolitego stroju galowego, jeżeli rodzice podejmą taką decyzję w pierwszym roku nauki.

 

§30

1.         Uczeń ma obowiązek:

a)      uczyć się systematycznie rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie,

b)      przygotowywać się do zajęć edukacyjnych,

c)      brać aktywny udział w życiu szkoły,

d)      regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

e)      godnie reprezentować szkołę,

f)       odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników  szkoły oraz innych uczniów,

g)      dbać o kulturę słowa w SPK i poza nim,

h)      chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

i)        dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

j)        dbać o schludny wygląd, nosić strój galowy podczas wszystkich uroczystości szkolnych oraz w wyznaczone dni,

k)      wyłączać przed każdą lekcją lub uroczystością szkolną telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne.


 

§31

1.         Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

a)      pochwałę na forum klasy,

b)      pochwałę na forum SPK,

c)      list pochwalny skierowany do rodziców,

d)      nagrodę rzeczową.

3.                  Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem.

2.         Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

a)      pisemne upomnienie od wychowawcy klasy,

b)      pisemną naganę od dyrektora szkoły,

c)      pisemne powiadomienie rodziców.

 

3.         O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

 

4.         Po udzieleniu kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni do Rady Pedagogicznej, która na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy odwołanie i podejmie stosowne decyzje.

 

§ 32

1.         Uczeń jest skreślony z listy uczniów SPK,  gdy:

a)      porzucił szkołę,

b)      rażąco naruszył obowiązki zawarte w Statucie SPK.

2.         Skreślenia z listy uczniów dokonuje kierownik szkoły w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3.         Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie.

4.         Odwołanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów wnoszone jest w terminie i w trybie określonym w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 14 czerwca1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr98 poz.1071 z późn, zm.).

 

 

§ 33

1.                  Do SPK przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci obywateli polskich delegowanych lub czasowo skierowanych do pracy w Rosji.

2.                   Do SPK mogą być przyjmowane, w miarę wolnych miejsc, dzieci innych obywateli polskich czasowo przebywających w Rosji lub zamieszkałych tu na stałe.

3.                   O przyjęciu dziecka do SPK decyduje kierownik SPK.

4.                   Do klasy 1 szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły bądź ukończą 7 lat. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownik SPK może podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat i wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

5.                   Do pozostałych klas uczniowie przyjmowani są na podstawie kopii ostatniego świadectwa z Polski.

6.                   Na wniosek rodziców uczeń nieuczęszczający w ostatnim roku szkolnym do polskiej szkoły może zostać zakwalifikowany do klasy programowo wyższej niż ta, do której powinien uczęszczać, jeśli zda stosowny egzamin sprawdzający opanowanie materiału.

7.         Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się po wypełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) formularza zgłoszeniowego dostępnego u kierownika SPK lub na stronie internetowej szkoły.

8.         Uczniowie przyjeżdżający do Rosji w trakcie roku szkolnego przyjmowani są do SPK w przypadku wolnych miejsc.

 

 

 

Załącznik dostatutu

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

przy Ambasadzie RP w Moskwie

 

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

 

Przepisy ogólne

§ 1

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wymaganych na podstawie ram programowych kształcenia uzupełniającego.

 

 

 

§ 2

 

Przedmiotem oceny jest:

1)      zakres opanowanych wiadomości i umiejętności,

2)      rozumienie materiału,

3)      umiejętność stosowania wiedzy,

4)      kultura przekazywania wiadomości.

 

§ 3

 

Nauczyciel, oceniając danego ucznia, obowiązany jest uwzględniać zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się wynikające z wydanej uczniowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 4

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą,

4)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 5

 

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych,

sposobach sprawdzania osiągnięć i uzyskanych ocenach

 

§ 6

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem ram programowych i realizowanych programów nauczania ze wszystkich przedmiotów i obejmuje w szczególności:

1)      klasyfikowanie i promowanie,

2)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

3)      przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

 1. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu ucznia przekazywane są rodzicom  podczas spotkań opiekuna klasy z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub poprzez zeszyt korespondencyjny lub zeszyt przedmiotowy
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej nauczyciel dokonuje podsumowania postępów ucznia i w formie ustnej przedstawia spostrzeżenia uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom). W przypadku zastrzeżeń co do oceny czy przewidywanego braku podstaw do klasyfikacji lub promocji do następnej klasy nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie, a w sytuacjach braku kontaktu poprzez list polecony.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, informowani są rodzice (prawni opiekunowie) poprzez wpis do zeszytu korespondencyjnego lub w przypadku nieobecności ucznia telefonicznie, elektronicznie, a w sytuacjach braku kontaktu poprzez list polecony.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

§ 7

 

 1. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:

1)      odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,

2)      odpowiedzi ustnej lub pisemnej obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału zapowiedzianą z tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki, i odpytywanie ustne obejmujące treści z ostatniego tematu nie muszą być zapowiedziane i mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej.
 2. Sprawdziany pisemne, takie jak testy i prace klasowe, oraz odpytywanie ustne obejmujące powtórzenie materiału muszą być zapowiedziane tydzień wcześniej, a nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku lekcyjnym.
 3. W ciągu jednego dnia w danej klasie może być przeprowadzony jeden sprawdzian pisemny i maksimum dwie prace krótkie (kartkówki) z ostatniej lekcji.
 4. Prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni. Nauczyciel po ocenieniu tych prac powinien je zwrócić uczniowi, uczeń zaś po dokonaniu poprawy zobowiązany jest przekazać prac nauczycielowi, który zachowuje je do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym do końca każdego roku szkolnego.
 5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności w Szkole, pisze sprawdzian w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
 6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie ustalonym z nauczycielem. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika jako kolejna.

 

§ 8

 

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące i klasyfikowanie ma formę oceny opisowej.
 2. Ocena bieżąca może być w formie ustnej i pisemnej.
 3. Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informujący i uwzględnia:

1)      postępy ucznia w edukacji z podziałem na stopień opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach programowych,

2)      szczególne sukcesy osobiste ucznia,

3)      zalecenia do dalszej nauki.

 1. Ocena roczna jest formułowana w taki sam sposób jak ocena śródroczna, nie zawiera jednak zaleceń dla ucznia.

 

§ 9

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenybieżące, oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) wystawiane są według następującej skali (bez stosowania dodatkowych znaków rozszerzających, tzw. „plusów” i „minusów”):

 

ocena celująca           

6

ocena bardzo dobra   

5

ocena dobra               

4

ocena dostateczna            

3

ocena dopuszczająca              

2

ocena niedostateczna

1

 

§ 10

 

1.      Wymagania na poszczególne oceny określają nauczyciele uczący przedmiotów, uwzględniając ogólne zasady:

1)      Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy i wykraczającymi poza ten program,

b)      jest finalistą (laureatem) szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych.

2)      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy z programu nauczania,

c)      potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

3)      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,

b)      samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4)      Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w opanowaniu wiedzy, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b)      z pomocą rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie minimum programowego, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudności.

 

§ 11

 

Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą skalę:

 

ocena celująca

100%

ocena bardzo dobra

99% - 85%

ocena dobra

84% - 75%

ocena dostateczna

74% - 51%

ocena dopuszczająca

50% - 36%

ocena niedostateczna

35% -   0%

 

§ 12

 

 1. Nauczyciel ocenia pracę ucznia systematycznie na zajęciach edukacyjnych poprzez ocenę aktywności na lekcji oraz stopnia przygotowania ucznia do zajęć.
 2. Ustala się następującą minimalną liczbę ocen cząstkowych w semestrze:

1)      jedna godzina tygodniowo - 3 oceny,

2)      dwie – trzy godziny tygodniowo - 4 i więcej ocen.

 1. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego ocenach z przedmiotu.
 2. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Oceny zapisane są w dzienniku i brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej.

 

Klasyfikowanie i promowanie

 

§ 13

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu, a klasyfikowanie roczne w czerwcu.
 2. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne według skali stopni szkolnych i zgodnie z określonymi kryteriami.
 3. Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową ocen cząstkowych, a nie ich średnią arytmetyczną.
 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, biorąc pod uwagę możliwości i indywidualne osiągnięcia każdego ucznia.
 5. Oceny ustalonej przez nauczyciela nie można zmienić w trybie administracyjnym.
 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo "nieklasyfikowana".
 8. W wyjątkowych przypadkach Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek opiekuna klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 14

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Kierownik Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Szkoły, składająca się w szczególności z nauczyciela danych zajęć edukacyjnych oraz nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Nauczyciel egzaminujący może być na własną prośbę, w uzasadnionym przypadku, zwolniony z przeprowadzenia egzaminu. Przygotowanie zadań egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu Kierownik Szkoły powierza wówczas innemu nauczycielowi prowadzącemu takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa nie mniej niż 45 minut, ustna nie mniej niż 20 minut.
 7. Zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a opiniuje Kierownik Szkoły.
 8. Prace pisemne i odpowiedzi ustne są oceniane oddzielnie. Nauczyciel egzaminujący na ich podstawie  ustala jedną ocenę końcową  z egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 15

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator sporządza protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 14 ust. 4,

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy, o którym mowa w § 17.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły.

 

Zmiana oceny ustalonej przez nauczyciela

albo uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 16

 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wypadkach i na zasadach przewidzianych w § 17 i § 18.

 

§ 17

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do Kierownika Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych d dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Kierownik Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 1. Sprawdzian, o którym mowa w § 17 ust. 3, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 17 ust. 1, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. W skład komisji wchodzą:

1)      Kierownik Szkoły jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)      dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 17 ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Kierownik Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z kierownikiem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 18.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji,

2)      termin sprawdzianu,

3)      zadania (pytania) sprawdzające,

4)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 19, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

§ 18

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał nieodstateczną (negatywną) ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      Kierownik Szkoły - jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 18 ust. 4 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Kierownik Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego ten sam lub pokrewny przedmiot.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu poprawkowego,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Kierownika Szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

§ 20

 

W szkole podstawowej i gimnazjum nie przeprowadza się sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

 

§ 21

 

Statut Szkoły przechowywany jest w dokumentacji Szkoły. Jego kopia dostępna jest w bibliotece szkolnej.

 

Nagrody i kary

 

§ 22

 

1. Nagrody:

a)  pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy;

b)  wyróżnienie kierownika wobec społeczności szkolnej;

c)  dyplom uznania;

d)dodatkowa nagroda rzeczowa dla wyróżniającego się ucznia

2. Kary:

a)  ustne upomnienie wobec klasy;

b)  upomnienie wobec klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego ( w notatkach z tyłu dziennika)

c)  upomnienie wobec całej społeczności szkoły;

d)  nagana z ostrzeżeniem wobec społeczności szkolnej z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej lub ustnej;

 

 

 

 

            

 

 

§ 23

 

 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 20 czerwca 2015r przyjęto zmiany w Statucie SPK w Moskwie.

 

 

 

 

 

 

Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie znajduje się w sekretariacie szkoły i jest dostępny do wglądu w godzinach pracy sekretariatu.