Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

Często zadawane pytania

Kto może uczęszczać do szkoły?

Do Szkoły Polskiej są przyjmowane dzieci obywateli polskich czasowo zamieszkałych za granicą. Aby zapisać dziecko do szkoły należy dostarczyć ostatnie otrzymane przez nie świadectwo szkolne. W przypadku przybycia w trakcie roku szkolnego trzeba również załączyć informację o dotychczas uzyskanych przez dziecko ocenach w szkole, do której ostatnio uczęszczało.

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłosić przyjazd dziecka można telefonicznie +7(095) 231-17-01. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy oraz ostatnie świadectwo szkolne. W przypadku przybycia w trakcie roku szkolnego należy załączyć informację o uzyskanych dotychczas ocenach.

Kiedy odbywają się zajęcia szkolne?

Uczniowie realizują uzupełniający plan nauczania. Zajęcia dla nich odbywają się w piątki w godz. 16.10 -21.10 i w soboty od godziny 8.20 do 15.05.

Jak przeprowadzane jest ocenianie zewnętrzne?

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Polskiej nie przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum (§ 9. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. nr 194, poz.1986).
Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego mogą przystępować do egzaminu maturalnego, który zgodnie z harmonogramem egzaminów zewnętrznych, odbywa się w Warszawie.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie realizujący program uzupełniający otrzymują świadectwo uzupełniające, które wraz z świadectwem szkoły kraju przebywania uprawnia do kontynuacji nauki po powrocie do Polski.

Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu?

Szkoła jest wyposażona w sprzęt audiowizualny i dysponuje pomocami dydaktycznymi, niezbędnymi do realizacji procesu dydaktyczno − wychowawczego. Wszyscy nauczyciele mają dostęp do pracowni komputerowej, w której znajduje się 8 stanowisk komputerowych, każde z dostępem do Internetu. Jeżeli jest taka potrzeba, nauczyciele odbywają tam zajęcia lekcyjne

Czy przy szkole działa biblioteka?

Uczniowie mają do dyspozycji około 9479 woluminów zgromadzonych w bibliotece szkolnej. Wśród nich są nie tylko książki.