Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie  Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie (SP w Moskwie) jest polską placówką publiczną.

Do SP w Moskwie uczęszczają dzieci obywateli polskich czasowo zamieszkałych za granicą.
Zasady funkcjonowania naszej placówki oświatowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. nr 194, poz. 1986).

Organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy ul.Kieleckiej 43 w Warszawie. (www.orpeg.pl)

Szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Zajęcia w szkole odbywają się w języku polskim.

Uzupełniający plan nauczania oznacza, że uczniowie uczęszczają do lokalnych szkół i w nich realizują normalny tok kształcenia, natomiast w SP w Moskwie program nauczania obejmuje przedmioty uzupełniające: język polski, wiedzę o Polsce (przedmiot łączy treści z zakresu historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie). Po ukończeniu każdej klasy, zgodnie z polskim prawem oświatowym, uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły.

Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w połowie kwietnia, a kończy się z końcem września każdego roku, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na niniejszej stronie.

W Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie jest realizowana:

  1. podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie nauczanych przedmiotów, określona w odrębnych przepisach,
  2. uzupełniający plan nauczania, zawarty w ww. rozporządzeniu w ust. 4, dla uczniów uczęszczających w ciągu tygodnia do szkół w Moskwie, realizowany jest w czwartki, piątki i soboty.
    W szkole uczy się 150 uczniów. W ciągu roku liczba uczniów ulega nieznacznym wahaniom. Spowodowane jest to zmianą miejsca zamieszkania ucznia w związku z jego powrotem do kraju, bądź przybyciem do Moskwy w trakcie roku szkolnego.

Krótka historia Szkoły Polskiej  przy Ambasadzie RP w Moskwie.

Szkoła Polska w Moskwie powstała we wrześniu 1968 roku i należy do najstarszych szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych. Przez pierwsze lata swojego istnienia funkcjonowała w bardzo skromnych warunkach lokalowych, przenosząc się co roku do innego lokalu. Z początkiem roku szkolnego 1974/75, otrzymała w dzierżawę część budynku szkolnego przy ulicy Ulofa Palme 5, korpus 1 (dawniej ul. Mosfilmowskaja 60). W budynku tym, obok Szkoły Polskiej, liczącej wówczas około 400 uczniów ,mieściła się również Szkoła Arabska.

W latach 1991-1994 liczba uczniów wahała się od 270 do 200, skupiona w 13 oddziałach: 9 szkoły podstawowej (kl. 0 – VIII) i 4 liceum ogólnokształcącego (kl. I – IV) oraz w zamiejscowych punktach konsultacyjnych (Dubna, Kijów, Monino). Powierzchnia zajmowana przez szkołę wynosiła około 1700 m kw., którą tworzyły klasopracownie i pracownie (w liczbie 16), biblioteka i inne pomieszczenia szkolne, dając dobre warunki do organizacji procesu kształcenia.

Od 2000 roku Zespół Szkół przeniesiono do budynku mieszkalnego Ambasady RP w Moskwie.
Od roku szkolnego 2011/2012 Zespół Szkół został przemianowany na Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie

Od 1 września 2019 r. placówka nosi nazwę – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Moskwie

Biblioteka

Biblioteka jest ważnym centrum informacji w naszej szkole. Jest ona przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły i pracowników  Ambasady RP w Moskwie. Podstawowym zadaniem naszej biblioteki jest gromadzenie księgozbioru niezbędnego do wspierania edukacji i rozwoju intelektualnego uczniów, nauczania uzupełniającego oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. A ponieważ jest to jedna z nielicznych polskich bibliotek tego typu na terenie Moskwy staramy się również zaspakajać potrzeby rodaków chcących posmakować obcowania z literaturą w naszym języku ojczystym.W bibliotece możecie znaleźć ważne informacje na interesujące Was tematy, ciekawe książki, słowniki i encyklopedie. Każdy może wybrać odpowiadającą mu pozycję prosto z półki. Nikt Was tu nie będzie oceniał, ani komentował Waszych wyborów i zamiłowań czytelniczych.

Biblioteka czynna:

  • Czwartek: 16:00-17:00
  • Piątek: 15:00-16:00
  • Sobota: 12:00-14:00