Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych

Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły

1. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 454),

3) Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,

4) Zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego …. (pełna nazwa szkoły) w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2. Kryteria rekrutacji:

1) zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, zwanego dalej SPK mogą być przyjmowane:

a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi – jeżeli SPK posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,

2) warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
zaświadczenia o uczęszczaniu:

a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,

b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U.
z 2005r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

§2

Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:

1) dokumentację rekrutacyjną stanowią:

a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,

b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,

c) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

d) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki– załącznik nr 4,[1]

e) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

2) kierownik SPK ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktui na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,

3) rekrutacja uczniów do SPK rozpoczyna się 20 maja a kończy się 30 czerwcadanego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik SPK,

4) w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:

1) termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów).

2) kierownikSPK może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika
w prowadzeniu naboru uczniów do SPK.Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,

3) do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,

4) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,

5) o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust.2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.

3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK.

1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,

2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,

3) do dnia 30 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,

4) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK,

5) w SPK, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

4. W przypadku przyjęcia ucznia do SPK, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.

5. W przypadkuwolnych miejsc, w SPK prowadzona jestrekrutacja uzupełniająca,do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

§3

Harmonogram rekrutacji

Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki SPK:

1) Do 31 marca– wydanie przez kierownika SPK zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;

2) Do24 maja – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPK i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.

3) Do 15 czerwca składanie dokumentówo przyjęcie dziecka doklasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK (przyjmowanie kompletnychdokumentów wraz z załącznikami).

4) Do 30 czerwca- ogłoszenie wyników rekrutacji.

5) Od 1 września do 15 września– rekrutacja uzupełniająca.

6) Do 30 września– dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 regulaminu.

[1]zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.